Brintoverilte 35 % 1 liter til privat- og erhvervsbrug - NYHED

Model/varenr.: ET0001
183,96 DKK
( 229,95 DKK )

Brintoverilte 35 % ikke længere forbudt til private

Brintoverilte 35 % har i en årrække været forbudt at købe for private, men der er nu lempet på restriktionerne så privat køb uden krav om CVR eller EAN nr. er lovligt op til 3 liter per køb.
EasyTeach Brintoverilte 35 % sælges i en literflaske her i vores webshop til konkurrencedygtig pris.
Bemærk! Fragt af Brintoverilte 35 er underlagt lovpligtigt krav som farligt gods (ADR).

Brintoverilte 35 % (Hydrogenperoxid/ Perhydrol 35 % H2 O2) er en farveløs væske, som er MEGET stærkt blegende og ætsende.
Følg nøje vejledning på etiketten ved ibrugtagning. 

Læs mere om Brintoverilte 35 % her:

Brintoverilte er flydende kemikalie-væske som i 35 procent koncentreret opløsning er yderst effektiv afblegning og sterilisering. Desuden stærkt ætsende og oxiderende, derfor undgå al direkte kontakt med hud og brug ALTID beskyttelsesbriller.

Anvendes som blegemiddel i fødevarer, tekstiler, i mundskyllemidler og mange andre ting f.eks. hurtig modning af vin, bruges endvidere til desinfektion i en 0,1 % opløsning.
Tidligere har Brintoverilte/Hydrogenperoxid været anvendt til rensning af sår hvor catalasen i vævet hurtigt frigør oxygen der får væsken til at bruse op og dermed letter fjernelsen af urenheder fra såret, endvidere hæmmer oxygenet fremvæksten af patogene anaerobe mikroorganismer. I dag anvendes metoden ikke da hydrogenperoxid har vist sig at være cytotoxisk (giftigt for celler).

Blandet med andre kemikalier kan det danne eksplosions farlige gasser. 
Fortsæt og få mere at vide om:

• Brintoverilte 35 % anvendelsesområder
• Når du bruger brintoverilte 35 % - sikkerhedsvejledning
• Opbevaring af brintoverilte 35 % for bedst holdbarhed
• Hvad er Brintoverilte 35?
• Klassificering
• Bortskaffelse af brintoverilte 35 % emballage

Anvendelsesområder:

Brintoverilte som blegemiddel

Særlig er 35 procent brintoverilte er yderst effektiv til afblegning af hår, knogler, ben, gevir og tekstiler.

Brintoverilte 35 til sterilisering af instrumenter i rustfrit stål.

Alternativ til dampautoklave til desinfektion og sterilisering af rustfrit kirurgiske stål instrumenter er brintoverilte 35 % med rette desinfektionsopløsning.

Til sterilisering af rustfrit kirurgisk stål instrumenter anbefaler vi vores teknisk rene brintoverilte hydrogenperoxid 35% i en opløsning på 500 ml brintoverilte 35 % til 1,5 L vand.

Til lysning af træ

Brintoverilte 35 kan anvendes også til lysning af misfarvet træ, jordslået træ eller egetræ, som er blevet "sort".

Afsyring af linolie og maling på gamle vinduer og døre.

Læs gør-det-selv vejledning af Kjeld Bjerre fra Fyens

Effektiv trofæblegning med brintoverilte 35%

Brintoverilte i 35 % koncentration er effektiv til blegning af knogler, ben og gevirer.

Se video om trofæblegning

Når du bruger brintoverilte - sikkerhedsvejledning

I BRUG: Bær beskyttelseshandsker og -tøj, samt øjen- og ansigtsbeskyttelse. Vask hænder grundigt efter brug.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Forsæt skylning. Søg lægehjælp.

Ved eksponering eller ubehag: Ring Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12 (døgnåbent 24/7) eller søg læge.

Opbevaring af brintoverilte for bedst holdbarhed

Mørkt, køligt, tørt, ventileret og utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket i originalemballagen. På EasyTeach Brintoverilte 35% er flasken med låg inkl. børnesikring og udluftning.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Holdes adskilt fra brandfarligt og brændbart materiale.

Hvad er brintoverilte 35%?

(Hydrogenperoxid, Perhydrol) er en farveløs væske (35 vægt % H2 O2). Meget stærkt blegende.
Andre navne: Hydrogendioxid, hydroperoxid, brintperoxid, brintoverilte, dihydrogenperoxid, dioxidan.
Brintoverilte er altså et vandmolekyle H2O som har fået et ekstra Oxygenatom koblet på:

H2O +O = H2O2
H2O2
2H2O2 → 2H2O + O2

Brintoverilte/hydrogenperoxid er en klar væske som er ustabil idet den langsomt nedbrydes til oxygen og vand, hvis der er urenheder tilstede kan nedbrydningen ske meget voldsomt. Hydrogenperoxid er blandbar med vand og opløselig i æter, dekomponerers dog af mange organiske opløsningsmidler. 
Mangan(IV)oxid katalyserer omdannelsen af hydrogenperoxid til vand og oxygen. Væsken opbevares derfor altid køligt og mørkt, for at undgå denne oxidering. Hydrogenperoxid dannes bl.a. v. nedbrydningen af puriner. MV= 34,02 g/mol; CAS-nummer: 7722-84-1.

Klassificering

Brintoverilte 35% klassificering:
UN-nr.2014
CAS-nr. 7722-84-1
EF-nr. 231-765-0
Klassificering af blandingen: CLP 1272/2008

CAS er en forkortelse af Chemical Abstracts Service Registry number, Chemical abstracts service er en stor database med kemisk information. CAS er en afdeling under det amerikanske kemiske selskab (American Chemical Society). Ved at tildele en kemisk forbindelse et unikt nummer bliver den nemmere at søge frem i databaserne - uanset hvor mange forskellige navne den har fået i tidens løb, trivialnavne såvel som mere videnskabelige.
Eksempler på forbindelser med CAS-numre: Kanelsyre, isocyansyre, lawson, galactose og thymol.

OBS!!
Må ikke blandes med Salpetersyre eller Svovlsyre, da der derved er fare for dannelse af eksplosions farlige gasser.
https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/klassificering-maerkning-og-emballering-clp/

Bortskaffelse af brintoverilte 35 procent emballage

Et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.


Læs mere om brintoverilte på https://da.wikipedia.org/wiki/Brintoverilte

 

Relateret produkter